Translate

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ελλάδα, χώρα ελεύθερη από τσίρκο με ζώα! Greece, a country free from circuses with animals!


NEA

Δελτία Τύπου

Ελλάδα, χώρα ελεύθερη από τσίρκο με ζώα! - 07/02/2012


Μετά από πολυετείς προσπάθειες του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, φιλοζωικών οργανώσεων, ευαισθητοποιημένων πολιτών και ομάδων, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής την 31η Ιανουαρίου ο νόμος «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». Ανάμεσα σε άλλα ο νόμος απαγορεύει τη λειτουργία τσίρκων με ζώα καθώς και κάθε είδους παραστάσεις με ζώα.

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ από το 2007 διενήργησε καμπάνια με τίτλο «Ελλάδα, χώρα ελεύθερη από τσίρκο με ζώα», έφερε στο φως ντοκουμέντα από το βασανισμό ελέφαντα σε ιταλική επιχείρηση τσίρκο που λειτουργούσε και περιόδευε ανά την Ελλάδα και ενημέρωσε χιλιάδες πολίτες και μαθητές για τις άθλιες συνθήκες εκπαίδευσης των ζώων που χρησιμοποιούνται σε παραστάσεις τσίρκο.

Οι πολίτες ανταποκρινόμενοι στο αίτημα έπαψαν να επισκέπτονται τις «εισαγόμενες» επιχειρήσεις τσίρκο που λειτουργούσαν στη χώρα μας με αποτέλεσμα από το 2010 να μην ξαναλειτουργήσει τσίρκο με ζώα στην Ελλάδα λόγω μειωμένου τζίρου!

Η λύση ήρθε και πάλι από τους ενεργούς πολίτες.!! 30.000 πολίτες υποστήριξαν και συνυπέγραψαν στο blog διαμαρτυρίας arcturos.wordpress.com, το αίτημα για την απαγόρευση της λειτουργίας τσίρκο με ζώα. Το αίτημα και οι υπογραφές κατατέθηκαν τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Έτσι επετεύχθη η ευαισθητοποίηση του Κοινοβουλίου που τελικά προχώρησε στην ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

Στο σύνολό του το νομοσχέδιο συμβάλλει θετικά στην προστασία των ζώων στη χώρα μας. Ως θετικά σημεία του νομοσχεδίου σημειώνουμε:

την κατάργηση της χρήσης των ζώων σε παραστάσεις τσίρκο, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα*

1η χώρα στην Ευρώπη και 2η στον κόσμο με τσίρκο χωρίς κανένα είδος ζώου

4η χώρα στην Ευρώπη χωρίς τσίρκο με άγρια ζώα

Παράλληλα, προσφέρει σημαντικό προβάδισμα πολιτισμού της χώρας εξαιτίας του νομοθετημένου σεβασμού για τα ζώα.

την κατάργηση της χρήσης των ζώων σε κάθε είδος παραστάσεων και θεαμάτων.

τη θέσπιση κανόνων προστασίας και διαχείρισης των ζώων συντροφιάς και τη δημιουργία συστήματος σήμανσης και καταγραφής από την Πολιτεία.

τη θέσπιση της υποχρέωσης των Δήμων στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, την αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων ζώων σε απορρίμματα και τη συλλογή των νεκρών ζώων από τους δρόμους και τους δημόσιους χώρους, μέτρα τα οποία θα συνδράμουν και στην ελάττωση των προσεγγίσεων ειδών της άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές αλλά και σε αυτοκινητόδρομους.

Την προστασία των ζώων από την κακοποίηση και την ποινικοποίηση των σχετικών αδικημάτων.

Αντίθετα, αρνητικά μας προβληματίζει η προαιρετική ηλεκτρονική σήμανση των σκύλων φύλαξης με εξαίρεση αυτούς μετέχουν σε πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης της φυλής τους, καθώς:

Η αναπαραγωγή ημίαιμων σκύλων φύλαξης, χωρίς υποχρεωτική σήμανση και παρακολούθηση από την Πολιτεία δημιουργεί μεγαλύτερες πιθανότητες ανεξέλεγκτης εγκατάλειψης κουταβιών και διαιώνισης του μείζονος προβλήματος των αδέσποτων σκύλων.

Η εμπειρία των κτηνοτρόφων σε διαδικασίες σήμανσης των παραγωγικών ζώων τους είναι δεδομένη όπως και η συνεχής και επαγγελματική τους σχέση με κτηνίατρο.

Οι προσπάθειες του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και των άλλων φιλοζωικών οργανώσεων απέδωσαν ένα σημαντικό νομοσχέδιο για την προστασία των ζώων στην Ελλάδα και στο πλαίσιο του δικτύου ENDCAP προωθήθηκαν σημαντικές αλλαγές και για την προστασία των ζώων στην Ευρώπη.

(Δελτίο Τύπου από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ)

NEA

Press Releases

Greece, a country free from circuses with animals! - 07/02/2012

After years of efforts ARCTUROS, animal welfare organizations, awareness among citizens and groups, was passed by the House of Assembly on January 31 the law "for the despozomena and stray companion animals and protect animals from exploitation or use for profit" . Among others, the law prohibits the operation of circus animals and all kinds of scenes with animals.

The ARKTOYROS conducted from 2007 campaign titled "Greece, a country free from circus with animals," brought to light documents from the torture of elephants in circuses Italian company that worked and toured all over Greece and advised thousands of students and the poor educational conditions of animals used in circus performances.

The people stopped responding to a request to visit the "imported" circus companies operating in our country resulting from the 2010 to avoid accidentally switched with circus animals in Greece due to reduced turnover!

The solution came back from active citizens.! 30,000 people supported and signed the protest blog arcturos.wordpress.com, the request for the closure of circus animals. The request and the signatures submitted both in Greek and in the European parliament. This was achieved by raising the Parliament finally proceeded to vote on the relevant bill.

On the whole, the bill makes a positive contribution to the protection of animals in our country. As positive aspects of the bill note:

eliminating the use of animals in circuses, which makes Greece *

First country in Europe and second in the circus world with no species

Fourth country in Europe without a circus with wild animals

Additionally, it offers a significant advantage because the culture of the country's statutory respect for animals.

eliminating the use of animals in each type of shows and spectacles.

establishing standards for the protection and management of pets and create a system of marking and registration by the State.

establishing the obligation of municipalities in the integrated management of stray animals, stray animals to prevent access to waste and the collection of dead animals from roads and public places, measures which will assist in reducing approaches wildlife in residential areas and on motorways.

Protect animals from abuse and the criminalization of the offenses.

Negative us think the optional electronic tagging of guard dogs except those participating in a program of genetic improvement of the race because:

Reproduction breed dog guard, without mandatory labeling and monitoring of the state creates a greater chance of uncontrolled abandon puppies and perpetuation of the major problem of stray dogs.

The experience of farmers in procedures for marking farm animals are given as continuous and professional relationship with a veterinarian.

The efforts of ARCTUROS and other animal welfare organizations yielded an important bill to protect animals in Greece and within the network ENDCAP promoted significant changes for the protection of animals in Europe.

(Press release from ARCTUROS)
Δεν υπάρχουν σχόλια: